Řád tanečního studia

                   Všeobecné podmínky:

 • místo v taneční složce je rezervováno po uhrazení platby kurzovného
 • kurzovné je třeba uhradit dle ceníku služeb studia
 • každý účastník je povinen na první hodinu přinést písemnou přihlášku (nezletilí účastníci podepsanou zák. zástupcem)
 • každý účastník je povinen respektovat pokyny vedení studia a seznámit se s podmínkami
 • spolu s první platbou se platí i taneční licence
 • každý tanečník je povinen předložit trenérovi, na vyžádání doklad o provedené platbě kurzovného vždy na 1. hodině v daném pololetí
 • každá první lekce u nových účastníků je ukázková a nepodléhá platbě, na druhé hodině bude trenér požadovat veškeré náležitosti
 • všichni jsou povinni dodržovat podmínky bezpečnosti a dodržovat zásady slušného chování
 • svým jednáním vždy reprezentovat značku B.D.S.
 • bez souhlasu studia tanečníci nesmí používat značku B.D.S. na jakýkoli účel
 • zveřejňování fotek nebo videí na sociálních sítích spojených se značkou B.D.S. Je možné, pokud obsah sděleného materiálu neobsahuje alkohol či cigarety nebo názory, které jdou proti slušnosti, toleranci a myšlence B.D.S. Academy.
 • taneční studio zodpovídá za nezletilé tanečky výhradně časech tréninků daného studenta a pouze v určeném výukovém sále

 

          Organizace výuky:

Výuka, se řídí rozvrhem na daný rok a může být omezena v případech:

 • překážky na straně pronajimatele prostor – a neovlivnitelných příčin (havárie, apod.)
 • řádné i mimořádné školní prázdniny, státní svátky a volné dny vyhlášené státem
 • výjimečné volné dny vyhlášené studiem

 

V případě prokazatelného porušení kázně či níže uvedených bodů může být tanečník z hodiny bez náhrady vykázán v případě mladších 15ti let je o tom ihned vyrozuměn zák. zástupce/.

V opakovaných či závažných případech je vedení po upozornění trenérem oprávněno vyloučit osobu

z tanečního kurzu do konce školního roku bez náhrady/

 • požívání alkoholických a jiných omamných látek či kouření v prostorech výuky a jeho okolí
 • opakované pozdní příchody a nerespektování pokynů trenéra
 • nedodržování pořádku v prostorech výuky a šatny
 • za děti mladší 15ti let neseme odpovědnost v průběhu výuky, nikoli po opuštění výukového sálu a po skončení tréninku.

Platba:

ceny kurzů na aktuální rok najdete na našich webových stránkách

Platba se provádí na účet 1020290193/6100 u Equa bank. Do poznámky uveďte jméno tanečníka a název složky do které chodí.

Platby soustředění se provádí na účet 1081107575/5500 u Raiffaisen bank. Vždy uvádějte rodné číslo jako variabilní Do poznámky uveďte jméno tanečníka a název složky do které chodí.

Hotovostní platby jsou možné pouze u vedení studia na recepci ve vyhrazených časech                                                                                                                Z bezpečnostních důvodů nemají trenéři povoleno přijímat platby v hotovosti na hodinách.

Tanečníkovi nevzniká nárok na vrácení kurzovného při překážkách vzniklých z jeho strany, které mu brání v řádné docházce. Výjimkou jsou vážné zdravotní důvody podložené lékařskou zprávou, kdy na základě písemné žádosti vracíme poměrnou částko za nevyužité lekce.

Tanečníci, kteří nemají prokazatelně zaplacené kurzovné mají pozastaven vstup do všech sálů až do vyrovnání dluhu           na kurzovném. Jejich místo je v tomto případě nahrazeno jiným zájemcem.

 

STORNO PODMÍNÍNKY PŘI AKCÍCH BDS ACADEMY:

Storno podmínky: Pokud se někdo z vážných důvodů nemůže zúčastnit

soustředění a řádně se písemně odhlásí s uvedením důvodů, vzniká mu nárok na

vrácení zbylé částky v tomto rozsahu:

Nejdéle 6 dní před soustředěním 50% celkové částky, jeden den před nástupem

a poději a později 0%.

 

Pokud někdo onemocní v průběhu soustředění a bude nucen středisko opustit

vzniká mu nárok na vrácení poměrné částky za neodčerpané stravovací a ubytovací služby ode dne odjezdu + 2 dny.   Záloha na soustředění je nevratná.