Řád tanečního studia

Všeobecné podmínky:

 • Místo v taneční složce je rezervováno po uhrazení platby kurzovného.
 • Kurzovné je třeba uhradit dle ceníku služeb studia.
 • Každý účastník je povinen na první hodinu přinést písemnou přihlášku (nezletilí účastníci podepsanou zák. zástupcem).
 • Každý účastník je povinen respektovat pokyny vedení studia a seznámit se s podmínkami, cenami a řádem.
 • Každý tanečník je povinen předložit na vyžádání doklad o provedené platbě kurzovného, vždy na požádání vedením studia.
 • Každá první lekce u nových účastníků je ukázková a nepodléhá platbě, na druhé hodině bude trenér požadovat veškeré náležitosti, dle ceníku, řádu a podmínek na daný rok.
 • Všichni jsou povinni dodržovat podmínky bezpečnosti a dodržovat zásady slušného chování a svým jednáním vždy reprezentovat značku B.D.S.
 • Bez souhlasu studia tanečníci nesmí používat značku B.D.S. na jakýkoli účely.
 • Zveřejňování fotek nebo videí na sociálních sítích spojených se značkou B.D.S. je možné jen, pokud obsah sděleného materiálu neobsahuje alkohol či cigarety nebo názory, které jdou proti slušnosti, toleranci a myšlence B.D.S. Academy.
 • Taneční studio zodpovídá za nezletilé tanečníky výhradně v časech tréninků daného studenta a pouze v určeném výukovém sále.
 • Každý tanečník vyplňuje přihlášku do studia, kterou stvrzuje, že se seznámil s podmínkami a cenami studia. Zároveň stvrzuje přihlášení do B.D.S. Academy z.s. jako individuální krátkodobý člen a uděluje povolení převést část kurzovného do B.D.S. Academy z.s. jako členský příspěvek.

Organizace výuky:

Výuka, se řídí rozvrhem na daný rok a může být omezena v případech:

 • Překážky na straně pronajímatele prostor – a neovlivnitelných příčin (havárie apod.).
 • Řádné i mimořádné školní prázdniny, státní svátky a volné dny vyhlášené státem.
 • Výjimečné volné dny vyhlášené studiem.
 • Mimořádné a výjimečné situace neovlivnitelné studiem i frekventantem.

V případě prokazatelného porušení kázně či zde uvedených bodů může být tanečník z hodiny bez náhrady vykázán v případě mladších 15 let je o tom ihned vyrozuměn zák. zástupce.

V opakovaných či závažných případech je vedení po upozornění trenérem oprávněno vyloučit takovou osobu z tanečního kurzu do konce školního roku bez náhrady a taky vyloučit člena z B.D.S. Academy z.s. a to pro:

 • Požívání alkoholických a jiných omamných látek či kouření v prostorech výuky a blízkého okolí.
 • Opakované pozdní příchody a nerespektování pokynů trenéra.
 • Nedodržování pořádku v prostorech výuky, studia a blízkého okolí.

 

 • Za děti mladší 15 let neseme odpovědnost v průběhu výuky, nikoli po opuštění výukového sálu a po ukončení tréninku.

Platba: ceny kurzů na aktuální rok najdete na našich webových stránkách.

Platba se provádí na účet 12332117/5500 u Raiffeisenbank. Všechny důležité informace jako var. symbol nebo částku generuje e-shop, kde je nutné objednávku provést. Bez této objednávky je platba nespárována s jménem tanečníka.

Platby soustředění a taneční licence se provádí na účet 1081107575/5500 u Raiffeiesenbank. Vždy uvádějte do poznámky jméno tanečníka a název složky, do které chodí.

Platby jednotlivých akcí jsou dány propozicemi na danou akci a je nutné dodržet dané propozice. Zejména termíny.

Hotovostní platby jsou možné pouze u vedení studia na recepci ve vyhrazených časech. Z bezpečnostních důvodů nemají trenéři povoleno přijímat platby v hotovosti na hodinách.

STORNO PODMÍNÍNKY PŘI VŠECH AKCÍCH BDS ACADEMY:

Storno podmínky: Pokud se někdo z vážných důvodů nemůže zúčastnit soustředění či akce a řádně se písemně odhlásí s uvedením důvodů, vzniká mu nárok na vrácení zbylé částky v tomto rozsahu:

Nejdéle 6 dní před soustředěním nebo akce 50 % celkové částky, 5–2 dny před nástupem 25 % celkové částky, jeden den před nástupem a později 0 %.

Pokud někdo onemocní v průběhu soustředění a bude nucen středisko opustit vzniká mu nárok na vrácení poměrné částky za neodčerpané stravovací a ubytovací služby ode dne odjezdu + 2 dny.

Záloha na soustředění či akci je nevratná.

Tanečníkovi nevzniká nárok na vrácení platby při překážkách vzniklých z jeho strany, které mu brání v řádné docházce či účasti na akci. Nepředvídatelné okolnosti a vyšší moc. Výjimkou jsou vážné zdravotní důvody podložené lékařskou zprávou, kdy na základě písemné žádosti vracíme poměrnou částku za nevyužité lekce. Tanečníci, kteří nemají prokazatelně zaplacené kurzovné mají pozastaven vstup do všech sálů až do vyrovnání dluhu na kurzovném. Jejich místo může být v tomto případě nahrazeno jiným zájemcem.

BDS