INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

a

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

 • Jsem informován/a, že v souvislosti s mou přítomností na akci organizovanou:

B.D.S. Taneční Akademie s.r.o. se sídlem  Polská 2400/1b, Praha 2, IČ 27565025

Nebo B.D.S. Academy z.s. se sídlem  Polská 2400/1b, Praha 2, IČ 70102244

a to:

 • SMMR 2023 v termínu  7 – 29.7.2023 u dětí a juniorů a dospělých
 • Příměstský tábor 2023  v termínu 28.8. – 1.9. 2023
 • Letní soustředění složek BDS v termínu 16.7. – 22.7. 2023
 • Letní taneční tábor v termínu 7 – 29.7.2023

(dále jen „Správce“), je tento povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat moje

 1. jméno a příjmení
 2. rodné číslo
 3. adresu místa pobytu
 4. u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství. 

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

Beru na vědomí, že Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

 • NSA – Národní sportovní Agentura, Českomoravská 2420/15a, 190 00 Praha 9
 • příslušným orgánům státní správy a samosprávy

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce

(výše zmíněný kolektiv) moje

 1. fotografie
 2. videa
 3. zvukové záznamy

za účelem

 • marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích),
 • prezentace na webu,
 • prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.),
 • prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech
 • případných dotací na akci a jejich zpracování

Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i mé

 1. telefonní číslo (u nezletilých telefonní číslo zákonného zástupce)
 2. e-mail (u nezletilých e-mail zákonného zástupce)
 3. datum narození a rodné číslo

za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován).

 

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:

 • mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl. 15 Nařízení),
 • požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
 • na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,
 • na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
 • na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
 • odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,
 • podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.

 

Prohlašuji, že jsem si text formuláře pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím        

a souhlasím s ním. To stvrzuji mým vlastnoručním podpisem.

 

V _______________ dne ___________

 

________________________________________________

Jméno a Příjmení                               PODPIS

Tiskacím písmem           (u nezletilých podpis zákonného zástupce)

Za podepsané se rozumí i zaškrtnutý souhlas v elektronické přihlášce.

Ochrana osobních údajů na webu BDS

1. Společnost B.D.S. taneční akademie s.r.o., IČ: 27565025, se sídlem Sinkulova 320/26, Podolí, 147 00 Praha, Spisová značka C 114206 vedená u Městského soudu v Praze, (dále jen „bdsacademy.maxsico.cz“) uchovává následující osobní údaje klientů, kterým poskytuje služby:

– Jméno, příjmení, firmu,

– IČ, DIČ, adresu,

– Emailovou adresu,

– Telefonní číslo,

– Komunikaci, informace a podklady, které klient v rámci registrace na kurzy poskytne.

V souladu s platnými zákony České republiky, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a to za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro plnění smlouvy.

2. Zpracování osobních údajů je prováděno Detskyskatekemp.cz osobní údaje však pro ně může zpracovávat i tento zpracovatel:

ACTIVE 24, s.r.o., Sokolovská 394/17, Praha 8, IČO: 25115804 (webhosting)


Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

 (Google Analytics)

Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA (Facebook Like Box)

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

3. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být klientům zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

– požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, případné žádat kopii těchto osobních údajů,

– požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

– vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

– požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě a bude proveden jen v případě, že zájmy společných správců nepřevažují nad vaší ochranou soukromí,

– v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Poslední aktualizace 23. 9. 2018